Disclaimer

Algemene informatie

ateliermirte.be is in eigendom en beheer van Comu bv, Ravesteinstaat 40A, 3191 Hever, België. Ondernemingsnummer: BE 0564.997.185

Voorwaarden

Ieder gebruik van ateliermirte.be is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van de website houdt in dat de gebruiker de hierin opgenomen voorwaarden voor gebruik van de website en van de producten en diensten die aangeboden worden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Comu bv behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

Meer informatie over ons beleid met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en de verzameling van informatie op geautomatiseerde wijze vindt u terug in onze privacyverklaring.

Beperking van de aansprakelijkheid

Comu bv streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie, maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in haar publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Comu bv  is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

Comu bv  is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz.

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.

Links naar andere websites

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Comu bv  op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de beheerders van die websites zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom enz.

Schade

Comu bv  is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker door gebruik van ateliermirte.be. Comu bv  is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via ateliermirte.be.

Beschikbaarheid van de website

Comu bv  stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van ateliermirte.be, maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Comu bv  behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot ateliermirte.be te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen.

Copyright & intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van ateliermirte.be zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd. Geen enkele van deze bestanddelen noch de website zelf noch de op de website aangeboden informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Comu bv  hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Wanneer u toestemming heeft van Comu bv  voor het plaatsen van een artikel, dient u de bron te vermelden (titel uitgave, auteur en datum). De toestemming geldt uitsluitend voor de tekst en niet voor eventuele bijgeplaatste foto’s en/of illustraties, daarvoor dient u contact op te nemen met de fotograaf/illustrator voor eventuele toestemming en overnamevoorwaarden.

Websites die geen eigendom zijn van Comu bv  kunnen vrij linken naar de pagina’s van  ateliermirte.be. De links vermelden telkens de naam van de website. De gebruiker wordt steeds direct gelinkt naar ateliermirte.be en dus zonder vertraging, zonder tussenstap en zonder dat de pagina’s in een frame van een andere website verschijnen.

U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privépersoon voor eigen gebruik, of als bedrijf voor beperkt, intern en niet-commercieel gebruik. Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.license2publish.be.

Elke rechtspersoon of natuurlijke persoon draagt, behoudens andersluidende contractuele afspraken, door het versturen van teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data en andere naar ateliermirte.be al zijn eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten op voormelde werken over aan Comu bv .

Verder stellen wij dat u ons zult vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van gebruik van betreffend materiaal.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

Tenzij de voorwaarden van een product of dienst een andere bevoegdheid bepalen, is voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van ateliermirte.be het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.